Publicerad 6 december 2021

Vägen till energieffektiva skolor

Denna skrift beskriver den lönsamma potentialen för energieffektivisering i skolor och förskolor.

Rapporten beskriver också en rad energieffektiviseringsåtgärder som kan genomföras, och den presenterar goda exempel från skolor där energieffektivisering har genomförts. Vidare bidrar rapporten med checklistor för energieffektivisering som läsaren enkelt kan följa i egna projekt.

Syftet med skriften är att belysa möjliga effektiviseringsåtgärder och dess lönsamhet. Ambitionen är att inspirera, väcka nyfikenhet och ge exempel på goda lösningar. Skriften har initierats och finansierats av Sveriges kommuner och landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.

Läs rapporten