Publicerad 10 december 2021

Skollokalernas betydelse för lärande

Denna rapport är en översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön.

Förstudien pekar på utvecklingsområden som Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med sina medlemmar kan arbeta vidare med.

Bakgrunden till förstudien är att kommunala skolhuvudmän, både som verksamhetsutövare och fastighetsägare, anser att det saknas kunskap och rådgivning om hur skolor med ändamålsenliga lokaler bör utformas i linje med läroplanens mål och värderingar för grundskolan. Situationen är inte ny, utan bekräftades redan 2008 av Rådet för arkitektur, form och design i rapporten Vår tids skola – hur ska den byggas.

Läs rapporten