Publicerad 28 mars 2022

LCA och LCC i tidiga skeden

Livscykelanalyser, LCA, och livscykelkostnader, LCC, är bra hjälpmedel för att skapa beslutsunderlag för långsiktigt hållbara byggnader med litet klimatavtryck. Många fastighetsägare upplever dock att det är svårt att veta hur dessa ska användas.

Offentliga fastigheter initierade därför ett projekt för att ta fram en metod för arbete med LCA och LCC i tidiga skeden i byggprocessen. Resultatet redovisas i en skrift, en presentation med stödtext samt en inspelad presentation som vi hoppas ska fungera som stöd i arbetet.

Skriften är uppdelad i två delar:

  • Långsiktigt hållbara byggnader med ett litet klimatavtryck. Stöd för att för att förstå vad LCA eller LCC är och varför det är viktigt för den offentliga fastighetsorganisationen att ha kunskap om.
  • Vägledningar för LCA respektive LCC. Konkreta vägledningar i hur LCA och LCC kan användas i tidiga skeden.

Rapporten och presentationen publicerades första gången i november 2021. Aktualitetsgranskning av rapporten är gjord våren 2023 och innehållet bedöms fortfarande i stora delar relevant. Efter granskningen har rapporten lyfts över i ny grafisk profil.

Läs rapporten

Presentationsmaterial

Ett presentationsmaterial har tagits fram som är tänkt att fungera som stöd i implementeringen av LCA och LCC i den egna fastighetsorganisationen. Materialet tar upp samtliga delar i skriften och innehåller bilder med stödtext.

Presentation LCA och LCC i tidiga skeden (PDF) Pdf, 807 kB.

 

Myndighetsvägledning

Boverket har tagit fram en vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en åtgärd för att driva på utvecklingen att byggnadsverk ska ha en låg miljö- och klimatpåverkan.

Vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk, Boverket.

LCC-verktyg, Upphandlingsmyndigheten

Att vid ett inköp se till en varas eller tjänsts livscykelkostnad (LCC) gör det möjligt att välja det mest energi- och kostnadseffektiva alternativet. LCC-verktyget kan användas i både behovsanalysen och vid utvärderingen av anbud.

LCC-verktyg, Upphandlingsmyndigheten