Publicerad 14 juni 2021

Bildpolicy

Bilder har stor betydelse för hur kommunikation uppfattas och vilka SKR är som avsändare. Bildpolicyn beskriver vilken typ av bilder SKR ska använda. Den är ett stöd både när du ska välja bland befintliga bilder, och när du ska genomföra en fotografering

Med ett sammanhållet bildmanér blir både budskap och avsändare tydliga. Därför är det viktigt att SKR använder bilder som är relevanta och speglar innehållet. De ska inte användas som utfyllnad. Bilderna ska även stärka SKR:s varumärke så att SKR uppfattas på det sätt vi beskriver oss i våra framgångsfaktorer: proaktiva, trovärdiga, kommunikativa och uthålliga.

Att välja rätt bild

SKR:s bilder gestaltar både nutid och framtid. Det innebär att bilderna visar en verklighet som den ser ut just nu, men också hur SKR vill att den ska se ut.

Använd bilder som:

 • innehåller handling och rörelse, till exempel människor som kommunicerar, agerar, samarbetar, samtalar, visar kontakt mellan människor
 • visar SKR:s medlemmars vardag (verksamhetsbilder) till exempel olika arbetssituationer och bilder av reportagekaraktär
 • engagerar, till exempel entusiastiska och glada människor eller fokuserade och allvarliga människor som är engagerade i sitt arbete.

Vårdbilder ställer särskilda krav på hygienregler:

 • kortärmad klädsel
 • inga smycken
 • långt hår ska vara uppsatt.

Undvik bilder:

 • som inte känns autentiska
 • som visar stereotyper, till exempel stetoskop runt halsen på läkare
 • med Stockholmsperspektiv
 • som enbart visar ryggar (ryggbilder kan i undantagsfall användas för att illustrera en känslig fråga/situation, till exempel utsatta barn).

Ett normkritiskt bildval

Ett normkritiskt bildval utgår från diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. De bilder som SKR använder ska inte befästa gamla normer, utan hellre ifrågasätta befintliga normer. Välj exempelvis bilder som visar kvinnliga läkare, poliser, brandmän, chefer och bilder som visar manliga sjuksköterskor, förskollärare, personliga assistenter.

Visa gärna människor som avviker från normen, men som ändå ingår naturligt i ett sammanhang. Låt exempelvis elever med annan etnisk bakgrund än svensk illustrera en text om den svenska skolan, utan att eleverna för den skull representerar personer med annan etnisk bakgrund.

Visa personer med synliga funktionsnedsättningar, till exempel en person som är rullstolsburen, utan att de representerar personer med funktionsnedsättningar. Visa en chef som är kvinna, utan att för den skull illustrera kvinnligt ledarskap

Bildmanér

SKR använder färgbilder, men även bilder i svartvitt eller i en duplexton (mellan svart och någon av våra identitetsfärger) kan användas. Eftersom SKR vill visa våra medlemmars vardag bör inte bildeffekter som grova raster, toningar, skuggor eller dylikt användas. Undvik bildramar samt eventuella kanter runt bilderna.

Bilder kan läggas utfallande och frilagda. SKR:s grafiska profil bygger på stora bilder, så gör dem inte för små. Undvik bildmontage.

Endast professionellt framtagna bilder ska användas i vår publicering. Amatörbilder ger bland annat dåligt tryckresultat och motsvarar inte de höga krav som SKR ställer på bildkommunikation.

Illustrationer

Vid vissa tillfällen är det enklare och mer lämpligt att använda illustrationer. Det gäller främst när SKR ska gestalta sådant som är svårt att bildsätta, exempelvis känsliga situationer som våld i nära relationer, eller för att illustrera abstrakta resonemang.

Personalbilder

För att SKR:s webbsidor ska se enhetliga ut ska alla personalbilder följa samma manér. Bilderna ska bland annat vara tagna i halvbild mot ljus bakgrund. För att uppnå ett enhetligt manér ska vår leverantör för personalfotografering användas.

Upphovsrätt

De bilder som SKR äger får användas i kommunikation där SKR är en tydlig avsändare. De får däremot inte lämnas ut till andra företag, organisationer, våra dotterbolag, medlemmar eller externa nätverk på grund av att upphovsrätten gentemot fotograferna inte täcker detta.

Försök att köpa bilder för fri användning i största möjliga utsträckning för att underlätta användningen ur upphovsrättsligt perspektiv. SKR kan köpa bilder för fri användning från bildbyråer eller genomföra egna fotograferingar.

Det är viktigt att skriva avtal, eller läsa befintliga avtal, kring upphovsrätten och vara medveten om hur bilderna får användas. Särskilda villkor gäller ofta för webb och sociala medier.

Arvodesberäkning bör följa de avtal, riktlinjer och policys som finns hos Bildleverantörers Förening och Sveriges Fotografers Förbund.

SKR har ett webbaserat bildarkiv och i arkivet ska alla bilder som har friköpt lagras. För dessa behövs inte nya tillstånd vid tilltryck. Ett fåtal bilder i bildarkivet har begränsad användningstid. Om bilden inte är friköpt ska upphovsmannen kontaktas inför varje användning, detta ansvarar respektive handläggare själv för.

Upphovsmannens namn och eventuellt företag ska alltid anges vid bildpublicering. Fotobylines bör helst ligga i anslutning till bild i inlagor men separat på omslagets baksida eller insida av trycksaker.

Vid fotografering ska de människor som fotas tillfrågas om de vill medverka och medgivndet ska vara skriftligt . För att fotografera barn krävs tillstånd från barnets vårdnadshavare. Om bilder retuscheras eller manipuleras måste det förankras med fotografen ur upphovsrättslig synpunkt.

Informationsansvarig

 • Ann-Christin Lindqvist
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.